Thiếu Linh kiện tích cực/thụ động - MLC Europe B.V.